Współwłasność pojazdu a wypłata odszkodowania – jak uzyskać należne roszczenia?

Wspólna własność pojazdu a odszkodowanie z OC sprawcy - odpowiedzialność ubezpieczyciela przy roszczeniach z OC sprawcy.


Zdarza się bardzo często szczególnie w rodzinach, iż na pojeździe ustanawiana jest współwłasność – dodatkowe osoby / członkowie rodziny dopisywani są do dowodu jako współwłaściciele. Jak w takim przypadku wygląda odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku zdarzenia drogowego? Można wyobrazić sobie wiele scenariuszy, w których to właściciel / współwłaściciel pojazdu siedzi na miejscu pasażera a inna osoba  prowadzi pojazd:

  1. ze względu na przemęczanie właściciel / współwłaściciel pojazdu zwraca się do osoby na miejscu pasażera, z którą podróżował z prośbą o zmianę za kierownicą, albo
  2. właściciel / współwłaściciel pojazdu jest pod wpływem alkoholu i zwraca się do osoby, z którą podróżował o poprowadzenie pojazdu,
  3. dwóch wspólników spółki cywilnej podróżuje jednym wspólnym samochodem

Współwłasność pojazdu a wypłata odszkodowania

Sytuacji można mnożyć. Problem zakresu odpowiedzialności za szkody osobowe czyli odpowiedzi na pytanie wobec kogo odpowiadają Zakłady Ubezpieczeń na podstawie obowiązkowego ubezpieczenia OC w przypadku powstania szkód na osobie był zagadnieniem bardzo kontrowersyjnym. Najwięcej decyzji odmownych dotyczyło sytuacji, w których kierujący (nie będący osobą bliską dla poszkodowanego pasażera) powodował szkodę na osobie u posiadacza (współposiadacza) pojazdu, w związku z ruchem którego doszło do wypadku czy kolizji. Sytuacja nie jest prostsza również w odniesieniu do okoliczności, w których podróżujący są osobami bliskimi / najbliższymi członkami rodziny. I tutaj również można wyobrazić sobie kilka scenariuszy:

  1. podróżujący to współmałżonkowie podróżujący samochodem, który wchodzi w skład wspólnego majątku obojga
  2. kierujący pojazdem będący jednocześnie jednym z współposiadaczy podróżował z drugim współposiadaczem, będącym jednocześnie członkiem jego rodziny, krewnym – w praktyce najczęściej dzieckiem, rodzicem, baratem, szwagrem

Są to zwykle sytuacje, w których na pojeździe została ustanowiona współwłasność, np. przez ojca i syna czy dwoje rodzeństwa celem skorzystania ze zniżek ubezpieczeniowych kierowcy z dłuższym pozytywnym przebiegiem ubezpieczenia.


Współwłasność pojazdu - orzecznictwo i praktyka


Jak pokazują konkretne rozstrzygnięcia Zakłady Ubezpieczeń podejmowały niejednolite a w licznych przypadkach bardzo krzywdzące dla poszkodowanych rozstrzygnięcia. Niejednorodne orzecznictwo sądowe w odniesieniu do wskazywanej problematyki potęgowało tylko różnorodność rozstrzygnięć. Krajowe Zakłady Ubezpieczeń bardzo różnie traktowały poszkodowanych, którzy znaleźli się w jednej z opisanych wyżej sytuacji. Przy ustalaniu kręgu osób uprawnionych do świadczeń z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Zakłady Ubezpieczeń wyłączały przede wszystkim poszkodowanych współmałżonków sprawcy szkody, a w innych przypadkach posiadaczy (współposiadaczy) pojazdu m.in. dzieci, rodziców sprawcy szkody czy wspólników spółek cywilnych. Ze względu na  rozbieżności występujące w orzecznictwie i przekładające się na postępowania likwidacyjne, a także rozległość problemu, jakiś czas temu Rzecznik Ubezpieczonych wniósł do Sądu Najwyższego wniosek o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa prosząc o odpowiedź na pytanie:


„Czy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem każdemu pasażerowi, w tym osobie bliskiej, będącemu współposiadaczem pojazdu, w związku z ruchem, którego wyrządzono szkodę?”


W dniu 7 lutego 2008 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w następującej treści:


„Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu.”

Rozwiało to wszelkie wątpliwości co do, pytania o odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń w ramach umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – niezależnie od tego czy kierujący wyrządził szkodę posiadaczowi (współposiadaczowi) oraz czy uczestników zdarzenia wiążą stosunki rodzinne w szczególności małżeństwo.


Jak dochodzić odszkodowania

  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?