Wniosek o odszkodowanie. Wniosek o zadośćuczynienie.

Co to jest odszkodowanie i czym się różni od zadośćuczynienia?


Co to jest odszkodowanie? Odszkodowanie jest to takie świadczenie, jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Takim podmiotem, do którego możemy się zgłosić po odszkodowanie może być np. osoba fizyczna, osoba prawna, Skarb Państwa. Główną funkcją odszkodowania jest finansowa rekompensata za uszczerbek, który powstał u osoby poszkodowanej wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Odszkodowanie powinno pokrywać tak szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia – innymi słowy odszkodowanie winno być adekwatne. Bardzo ważnym jest zastrzeżenie, że odszkodowanie nie może w żadnym wypadku prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia poszkodowanego.

Odszkodowanie jest roszczeniem szerszym niż zadośćuczynienie. Odszkodowanie stanowi pieniężną równowartość szkody majątkowej (uszkodzenia samochodu, innego mienia, utrata zysku) lub szkody osobowej (rozstrój zdrowia, uszkodzenia ciała) spowodowanej określonym zdarzeniem. Natomiast zadośćuczynienie jest szczególną formą odszkodowania. Jest to pieniężna rekompensata za szkodę niemajątkową, podstawą roszczeń jest tutaj odczuwana przez poszkodowanego krzywda w postaci cierpienia fizycznego i psychicznego. Celem zadośćuczynienia jest łagodzenie tej krzywdy, a nie – jak w przypadku odszkodowania – wyrównanie powstałej szkody. Z tego też powodu zadośćuczynienie należne jest jedynie w przypadku wyrządzenia szkody na osobie.

Wniosek o odszkodowanie

Z jakimi roszczeniami możemy wystąpić do ubezpieczalni?


Roszczenia kierowane do zakładu ubezpieczeń (wniosek o odszkodowanie, wniosek o zadośćuczynienie) zgodnie z powyższym zazwyczaj dzielimy na odszkodowanie za szkody majątkowe oraz zadośćuczynienie za szkody na osobie. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wniosek o odszkodowanie to tak naprawdę zgłoszenie szkody majątkowej (zazwyczaj uszkodzeń auta) w ubezpieczalni. Można to zrobić telefonicznie, za pomocą formularza na stronie internetowej lub bardziej formalnie przesyłając taką informację pocztą. Ubezpieczalnia przyjmuje taki wniosek a następnie weryfikuje szkodę albo na podstawie przesłanych zdjęć albo wysyła do właściciela auta swojego pracownika w celu dokonania oglądu uszkodzeń i stworzenia dokumentacji powypadkowej. W kolejnym etapie ubezpieczyciel wycenia szkodę i na tej podstawie wypłaca odszkodowanie.


Zgłoszenie szkody na osobie


Co do odszkodowania za szkody na osobie, czyli de facto zadośćuczynienia proces ten wygląda nieco inaczej. Przede wszystkim zgłoszenie szkody na osobie wymaga dochowania odpowiedniej staranności oraz wymaganych procedur. Aby zgłosić szkodę na osobie do ubezpieczyciela należy stworzyć wniosek zgłoszeniowy wraz z roszeniami. Wniosek taki składa się z kilku elementów, w których pierwszym jest opis zdarzenia do odszkodowania. Pisaliśmy o tym w artykule zatytułowanym: „Opis zdarzenia po wypadku. Opis zdarzenia do odszkodowania.”. Następnie należy opisać od strony medycznej zakres doznanych obrażeń, przebieg ich leczenia oraz następstwa tym spowodowane. Należy też szczegółowo opisać dolegliwości powypadkowe, spowodowane przez nie niedogodności w życiu codziennym oraz koszty, które zostały poniesione w związku z tymi niedogodnościami. W szczególności należy odnieść się do potencjalnego zahamowania rozwoju zawodowego, naukowego, hobby oraz innych ważnych dla poszkodowanego aktywności życiowych. W związku z powyższym należy również określić roszczenia w zależności od rodzaju i zakresu doznanej szkody – konkretne kwoty, o jakie występujemy oraz przedstawić konkretne dowody i wyliczenia w oparciu o dokumentacje medyczną oraz dowody transakcji (zazwyczaj paragony). Prawidłowo sporządzony projekt zgłoszenia szkody osobowej wraz z roszczeniami powinien zawierać wezwanie do wypłaty zadośćuczynienia oraz zwrotu przedstawionych kosztów i utraconych zarobków.

Sporządzenie kompletnego i skutecznego wniosku o odszkodowanie to w praktyce bardzo wymagające zadanie. Należy nie tylko wskazać cały zakres poniesionych szkód, oszacować w związku z tym adekwatne kwoty, o które rościmy, ale również przedstawić odpowiednie uzasadnienie jak i twarde dowody. Wymaga to biegłości w zakresie prawa odszkodowawczego oraz dochowania procedur formalnych. Najważniejszym jednak z punktu widzenia poszkodowanego zdaje się być oszacowanie adekwatnych kwot, o które należy w danej sytuacji wnioskować. Ustalenie odpowiednich kwot na początku procesu wnioskowania o odszkodowanie za szkodę na osobie z OC sprawcy zdarzenia może okazać się kluczowym elementem w sporze z zakładem ubezpieczeń czy to na etapie mediacji czy w ewentualnym postępowaniu sądowym.


Co proponujemy?


Z naszych doświadczeń wynika, że wyszukanie odpowiedniej Kancelarii odszkodowawczej i powierzenie jej sprawy to z reguły najrozsądniejsza opcja działania.

Data dodania wniosek o odszkodowanie

  1. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?
  2. Nadal masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie?
  3. Chciałbyś uzyskać poradę i odpowiedzi na pytania związane z Twoją sytuacją?

Dlaczego warto powierzyć sprawę profesjonalistom?